Dit zijn onze algemene voorwaarden

Voor het uitvoeren van werkzaamheden door boolsai.

1.  Definities

1.1 Boolsai: gevestigd aan Basalt 48, 2720 TN te Zoetermeer. KvK-nummer 64245694.
1.2 De klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en/of diensten van boolsai wordt gesloten. Boolsai maakt geen onderscheid tussen particuliere of zakelijke klanten.
1.3 Producten: alle roerende zaken die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, opdracht, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen boolsai en de klant.
1.4 Diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, opdracht, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen boolsai en de klant.
1.5 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie van de aanbieding of offerte, schriftelijk, per elektronische post of per fax bevestigd, van levering van één of meer producten en/of diensten van boolsai.

2. Toepasselijkheid

2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, offerte, opdracht of overeenkomst van of met boolsai.
2.2 Algemene voorwaarden van de klant dan wel derden zijn voor boolsai niet bindend en niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden door een daartoe bevoegde rechter nietig of vernietigbaar mochten worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Boolsai en de klant zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zullen worden genomen.
2.4 Boolsai behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden aan de klant bekend gemaakt. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking 1 maand na bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking vermeld zal worden. Indien de klant niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de algemene voorwaarden, behoudt de klant het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen vóór de datum van inwerkingtreding van de nieuwe (bepalingen in de) algemene voorwaarden.

3. Aanbod via boolsai.com

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 De prijzen in het genoemde aanbod zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders is vermeld in de overeenkomst.
3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als boolsai gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden boolsai niet.
3.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
3.5 Een samengesteld aanbod verplicht boolsai niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Offertes

4.1 Elke offerte is een vrijblijvend aanbod tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
4.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders is vermeld in de overeenkomst.
4.3 Indien de aanvaarding in zijn geheel of op onderliggende punten afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is boolsai daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij boolsai schriftelijk anders aangeeft.
4.4 Een samengestelde offerte verplicht boolsai niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.5 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5. Overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod/de offerte en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de klant het aanbod/de offerte langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt boolsai onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod/de offerte. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door boolsai is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft boolsai passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal boolsai daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 Boolsai kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien boolsai op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is boolsai gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 Boolsai zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het e-mailadres van boolsai waar de klant met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voorzover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

6. Levering en leveringstijd

6.1 De levering van het betreffende product of de betreffende dienst geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvang van de overeenkomst dan wel op een in de overeenkomst afgesproken tijdstip dan wel op een later af te spreken tijdstip.
6.2 Indien overschrijding van de overeengekomen levertijd dreigt zal dit zo spoedig aan de klant mogelijk worden medegedeeld.
6.3 Excessieve overschrijding van de overeengekomen levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst door de klant.

7. Aanvang en uitvoering

7.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat het/de door de klant volledig ingevulde en voor akkoord ondertekende aanbod/offerte in zijn geheel door boolsai is ontvangen, schriftelijk danwel per elektronische post.
7.2 Door het aangaan van een overeenkomst met boolsai verklaart de klant tekenbevoegd te zijn ofwel samen of in overeenstemming met zijn ouders of voogden te handelen.
7.3 Aanvullingen en wijzigingen op de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
7.4 Boolsai zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
7.5 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan boolsai aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan boolsai worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan boolsai zijn verstrekt, heeft boolsai het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
7.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst gefaseerd zal worden uitgevoerd kan boolsai de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de klant de resultaten van de voorafgaande fase op verzoek schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. Recht op herroeping

8.1 Iedere klant mag gebruikmaken van zijn of haar herroepingsrecht. Boolsai maakt hierbij geen onderscheid tussen particuliere of zakelijke klanten. De klant kan een overeenkomst gedurende 14 dagen altijd schriftelijk of per elektronische post zonder opgave van redenen beëindigen. Boolsai mag de klant vragen naar de reden van zijn herroeping, maar de klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
8.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
8.3 Uitgesloten van het recht op herroeping zijn overeenkomsten, waarvan:
a. de uitvoering reeds door boolsai is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant, en
b. de klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra boolsai de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
8.4 Als de klant gebruik wil maken van zijn of haar herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen schriftelijk of per elektronische post door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan boolsai.

9. Algemene reglementen voor afgenomen virtueel account (Domeinregistratie, hosting, redirect diensten, IP-adressen en e-mail diensten)

9.1 Voor domeinregistratie, hosting, redirect diensten, IP-adressen en e-mail diensten werkt boolsai samen met derden. Boolsai beveelt domein-direct.nl van harte aan. Voor de algemene voorwaarden van deze derden verwijst boolsai de klant naar de betreffende partij. De algemene voorwaarden van domein-direct.nl vindt u hier.
9.2 Hosting accounts, servers en domeinnamen mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden (uitgaande van de Nederlandse wetgeving). Boolsai neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door de klant op de server. De klant is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de content mogen in geen geval discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn, zulks ter beoordeling van boolsai. Zogenaamde ‘warez’ sites en/of andere sites met illegale software zijn ook niet toegestaan.

10. Privacy

10.1 Boolsai neemt geen notie van de inhoud van persoonlijke e-mail, gegevens en/of bestanden van de klant en stelt deze tevens niet ter beschikking aan derden, tenzij:
a. Boolsai hiertoe middels de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is;
b. Boolsai in het belang of in opdracht van de klant handelt;
c. De klant wordt vermoed te handelen in strijd met één of meerdere artikelen van deze algemene voorwaarden.
10.2 Het beleid inzake privacy is door boolsai nader beschreven in een apart opgestelde privacy verklaring. U kunt deze verklaring vinden op de boolsai website.

11. Overdracht van rechten en verplichtingen

11.1 De klant is niet gerechtigd rechten en/of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst met boolsai aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van boolsai.
11.2 De overeenkomst strekt er niet toe op enigerlei wijze het eigendomsrecht van de door de klant beschikbaar gestelde apparatuur (bijvoorbeeld in het geval van server colocation) te doen overgaan op boolsai.

12. Tarieven

12.1 Alle door boolsai opgegeven tarieven op de website, alsmede overeengekomen tarieven zijn in Euro’s (€)  en exclusief 21% BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.2 Alle door boolsai opgegeven tarieven op de website zijn onder voorbehoud van fouten bij het invoeren. Boolsai kan in het geval van een foutieve tariefsweergave op de website niet worden verplicht te leveren tegen deze tarieven.
12.3 Boolsai is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen ten aanzien van de levering van producten en/of diensten 1 maand na aankondiging daarvan in.
12.4 De klant is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de tariefswijziging, indien de wijziging van de tarieven van toepassing is op de aan de klant geleverde diensten en de reeds overeengekomen contractperiode is beëindigd.

13. Betalingsvoorwaarden

13.1 De betalingsverplichting van de klant gaat daags voordat boolsai met haar werkzaamheden voor de klant begint. De betaling heeft betrekking op de periode vanaf de feitelijke beschikbaarstelling van producten en/of diensten van boolsai of vanaf het tijdstip dat er setup kosten gemaakt zijn door boolsai.
13.2 De verschuldigde kosten worden bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen vooraf te worden voldaan per (tijdig door boolsai toegezonden) factuur, zo niet behoudt boolsai het recht de prestatie (tijdelijk) stil te leggen.
13.3 Indien deze factuur niet is voldaan binnen 14 dagen na ontvangst, tenzij anders overeengekomen, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan boolsai overgaan tot het buiten gebruik stellen van de geleverde diensten en/of het starten van een incassoprocedure, waarbij boolsai niet aansprakelijk is of kan worden gehouden voor hierdoor geleden schade en/of gederfde inkomsten.
13.4 De klant is na de vervaldag tevens aansprakelijk voor de eventueel te maken buitengerechtelijke incassokosten alsmede de eventuele gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van de hoofdsom te bedragen met een minimum van € 45,00.
13.5 Eveneens kan de klant de wettelijke handelsrente in rekening gebracht krijgen indien de klant in verzuim blijft.
13.6 In geval van automatische incasso dient de klant boolsai hiervoor te machtigen en dient de klant zorg te dragen voor een toereikend saldo op de desbetreffende rekening.
13.7 Indien de klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de klant de bezwaren binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk of per elektronische post aan boolsai kenbaar maken.

14. Bezwaar maken (Recht van reclame)

14.1 De klant dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering van een product en/of dienst schriftelijk en aangetekend te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens boolsai vervalt.
14.2 Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk en aangetekend te geschieden binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens boolsai vervalt.
14.3 Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten en/of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
14.4 Reclame schort de verplichtingen van de klant niet op.

15. Duur en beëindiging

15.1 Boolsai heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant aan één of meer van zijn verplichtingen jegens boolsai niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelde of handelt; daaronder wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan:
a. De klant handelt in strijd met (inter)nationale wet- en regelgeving;
b. De klant informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden;
c. De klant facturen niet voldoet;
d. De klant handelt in strijd met de ‘Netiquette’ (de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1955 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1955.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan);
e. De klant aanzet (heeft gegeven) tot oproer;
f. De klant valse en/of verkeerde persoons- en/of bedrijfsgegevens heeft opgegeven;
g. De klant zonder toestemming binnendringt in andere computers via het Internet, het ‘hacken’;
De klant ‘(D)DoS attacks’ en/of ‘exploits’ uitvoert.
15.2 Boolsai heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant onder curatele is gesteld of in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen en/of bevoegdheden heeft verloren. De klant heeft in dit geval geen recht op enige schadevergoeding op welke wijze of op welke grond dan ook.
15.3 Indien een dienst door boolsai om welke reden dan ook niet kan worden geleverd heeft boolsai het recht om de overeenkomst op grond van deze reden te ontbinden.

16. Aansprakelijkheid

16.1 Boolsai is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar boolsai weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Boolsai kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met boolsai of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met boolsai, tenzij boolsai grove nalatigheid of boze opzet kan worden verweten.
16.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is boolsai slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, overeenkomstig het factuurbedrag. Boolsai is tevens gerechtigd de tekortkoming na te komen door het alsnog in gelijke zin nakomen van de tekortkomingen in de nakoming. Iedere aansprakelijkheid van boolsai voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in de vorm van vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst of welke vorm dan ook.
16.3 In geval van schadevergoeding is deze te allen tijde beperkt tot een maximum van de vergoeding voor de in rekening gebrachte prestatie oftewel het factuurbedrag.
16.4 De klant vrijwaart boolsai voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en/of diensten van boolsai.
16.5 Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Boolsai kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Boolsai is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
16.6 De klant is aansprakelijk voor alle schade die boolsai mocht lijden ten gevolge van een aan de klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
16.7 Wijzigingen in de gegevens van de klant dient de klant direct schriftelijk of per elektronisch post mede te delen aan boolsai. Als de klant dit niet doet, is de klant aansprakelijk voor eventuele schade die boolsai als gevolg daarvan lijdt.
16.8 Boolsai is niet aansprakelijk voor de door de klant op het internet geplaatste data en behoudt zicht het recht voor deze data zonodig te verwijderen.

17. Overmacht

17.1 In geval van overmacht is boolsai niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen en heeft boolsai het recht de verplichting op te schorten voor de duur van de overmacht.
17.2 Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Omstandigheden, waardoor de nakoming van verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, rampen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecom-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van websites/het Internet door schuld van derden.
17.3 In geval van overmacht zal boolsai zich maximaal inspannen om een passend alternatief te bieden. Indien dat niet mogelijk blijkt, dan kan de klant de overeenkomst kosteloos opzeggen waarna boolsai een eventueel betaald bedrag uiterlijk een maand na de definitieve opzegging door de klant terugstort op een door de klant aan te duiden bank- of girorekening.

18. Opschorting/Buitengebruikstelling

18.1 Boolsai heeft het recht geleverde producten en/of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de klant terzake van de overeenkomst een verplichting jegens boolsai niet nakomt danwel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Boolsai zal de klant hierover inlichten, tenzij zulks in redelijkheid niet van boolsai kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
18.2 Tot indienststelling of opheffing van de opschorting wordt overgegaan indien de klant binnen een door boolsai gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en/of een hiervan afwijkend, door boolsai vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

19. Eigendomsvoorbehoud

Alle rechten van (intellectuele) eigendommen van producten en/of diensten alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding en/of uitvoering van de overeenkomst tussen boolsai en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien berusten uitsluitend bij boolsai of de leveranciers van boolsai. De levering van producten en/of diensten strekt derhalve ook niet tot overdracht van deze rechten/eigendommen.

20. Wijziging van de algemene voorwaarden

20.1 Boolsai behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
20.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 40 dagen na bekendmaking van de wijziging.
20.3 Indien de klant een wijziging in de algemene voorwaarden niet accepteert kan, indien schriftelijk verzocht voor de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst worden ontbonden of in overleg worden getreden met boolsai teneinde andere voorwaarden overeen te komen.

21. Geschillenregeling en toepasselijk recht

21.1 Op de overeenkomst zelf is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
21.2 Geschillen tussen boolsai en de klant die voortvloeien uit of betrekking hebben op rechtshandelingen betreffende levering van producten en/of diensten van boolsai kunnen, indien partijen niet onderling tot een oplossing komen, uitsluitend worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter van het Arrondissement Den Haag.

22. Slotbepalingen

22.1 Door het aangaan van een relatie met boolsai zijn alle betrekkingen tussen boolsai en haar klanten onderworpen aan deze algemene voorwaarden, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken.
22.2 Deze Algemene Voorwaarden liggen bij boolsai ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens te downloaden als PDF-bestand op de website van boolsai.

>> Download Algemene Voorwaarden (PDF-bestand)

boolsai © 2016 | Algemene Voorwaarden | Disclaimer | Privacy | CookiesOver boolsai | +31 (0) 79 500 18 81 | info@boolsai.com

Dit is een demo-winkel voor testdoeleinden — bestellingen zullen niet worden uitgeleverd. Sluiten